Autor archiwum: otoUZNAM

Uwaga – wścieklizna na terenie Szczecina

W Szczecinie wyznaczono obszary zagrożone wścieklizną. Rozporządzenie wojewody określające te obszary  zostało wydane po znalezieniu w centrum miasta martwego nietoperza zakażonego wścieklizną.

 

Rozporządzenie wojewody w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt – wścieklizna, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów
i zakazów obowiązujących na tych obszarach obowiązuje od 24 lutego. Wytycza zarówno obszary w centrum miasta, jak i na prawobrzeżu, częściowo dotyka też gminę Stare Czarnowo (szczegółowy obszar – w rozporządzeniu, załączniku).

- Wścieklizny u nietoperzy nie zwalczymy, nie ma takich możliwości – tłumaczy
dr Tomasz Grupiński, Wojewódzki Inspektor Weterynarii  – Dlatego trzeba bardzo ostrożnie do tych zwierząt podchodzić: nie dotykać, nie płoszyć śpiących zwierząt, zawiadamiać inspekcję weterynaryjną lub straż miejską o padniętym zwierzęciu, nie lekceważyć ryzyka. Wśród innych gatunków ssaków wścieklizny na terenie województwa zachodniopomorskiego nie stwierdziliśmy.

Dr Grupiński podkreśla, że główne źródło ryzyka stanowią wyłącznie nietoperze,
a w sytuacji braku zachowania należytej ostrożności – istnieje ryzyko przeniesienia choroby na inne zwierzęta lub człowieka.

Ze względu na obostrzenia zawarte w rozporządzeniu, osoby które chcą podróżować ze zwierzętami poza obszar zagrożony wścieklizną wyznaczony w rozporządzeniu – powinny zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii. Na obszarach zagrożonych zwierzęta domowe powinny być trzymane na uwięzi (psy) lub w zamknięciu (koty). Na granicach obszarów zagrożonych władze samorządowe są zobowiązane umieścić tablice z ostrzeżeniem „UWAGA – WŚCIEKLIZNA – OBSZAR ZAGROŻONY”. W myśl rozporządzenia zakazane jest także organizowanie targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę.

Rozporządzenie obowiązuje do odwołania.

Rzecznik prasowy wojewody

Jakie zmiany w nowych dowodach osobistych?

Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. Wśród zmian znalazło się między innymi usunięcie adresu zameldowania, zeskanowanego podpisu posiadacza dokumentu oraz danych dotyczących wzrostu i koloru oczu.

1-20388_g

Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania obywatela. Stanie się tak, ponieważ dowód osobisty jest dokumentem tożsamości, a dane teleadresowe nie stanowią o tożsamości osoby posługującej się dokumentem. Co więcej, dzięki usunięciu tego typu informacji, nie będzie istniała konieczność wymieniania każdorazowo dokumentu              z powodu zmiany meldunku.

W nowym wzorze dowodu osobistego, zrezygnowano również z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo podlegają subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika. Od 1 marca br.         w dokumencie tożsamości nie znajdziemy informacji o kolorze oczu czy wzroście jego posiadacza. Nowy dokument nie będzie również zawierał zeskanowanego podpisu jego posiadacza.

Następna zmiana dotyczy fotografii, która znajdzie się na dokumencie. Od 1 marca br., przy wyrabianiu dowodu osobistego, wykorzystywane będzie zdjęcie, takie samo jak to, które dziś obowiązuje w przypadku paszportu. Obywatel, który będzie składał wniosek o wydanie dowodu osobistego, będzie musiał pamiętać, iż zdjęcie powinno zostać wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Według nowych przepisów prawa, które wejdą w życie 1 marca 2015 r., osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego będzie mogła samodzielnie złożyć wniosek na 30 dni przed osiągnięciem pełnoletniości (18 lat).

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Nie będzie natomiast dowodów osobistych wydawanych bezterminowo dla osób, które ukończyły 65 rok życia.
Co ważne – dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie istniała konieczność wymiany ważnych dowodów osobistych,            z powodu wejścia nowego wzoru dokumentu.

Dodatkowo, nowe dowody osobiste zostaną wyposażone w szereg zabezpieczeń – m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia oraz użycie specjalnych farb. Wszystko to ma na celu utrudnienie potencjalnego sfałszowania dokumentu.                   Na dowodzie osobistym znajdą się również informacje o polskim obywatelstwie oraz opisy poszczególnych pól w języku angielskim.

Warto wiedzieć, iż wniosek o wyrobienie dowodu osobistego, będzie można złożyć                w dowolnym urzędzie gminy – niezależnie od meldunku. Natomiast gotowy dokument, będziemy musieli odebrać w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek o jego wyrobienie. Wszystko to będzie możliwe, dzięki utworzeniu Systemu Rejestrów Państwowych.
Podobnie jak do tej pory, wyrobienie dowodu osobistego nie będzie wiązało się z opłatami – nowy dokument również dostaniemy za darmo.

Zaświadczenia wydawane z akt ewidencji ludności.

W związku z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności  – z akt ewidencji ludności wydawane będą :

  1. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – organ dokonujący zameldowania        na pobyt stały, po dokonaniu tej czynności, wydaje osobie, z urzędu, zaświadczenie          o zameldowaniu na pobyt stały (art.32 ust.1). Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Zaświadczenie to nie podlega opłacie skarbowej, natomiast każde kolejne wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały           o tożsamej treści (bez zmiany miejsca zameldowania) podlega opłacie w wysokości 17zł. jako wydane na wniosek;
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (art.32 ust.2). Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jako wydane na wniosek podlega zawsze opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Powyższe nie wyklucza wydawania zaświadczeń (w tym np. o wymeldowaniu),                na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. W takim przypadku wydanie zaświadczenia następuje na wniosek osoby i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Zmiany w Urzędach Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, nadanie dziecku obcobrzmiącego imienia oraz podłączenie wszystkich gmin do Systemu Rejestrów Państwowych – takie zmiany czekają mieszkańców Świnoujścia już od 1 marca 2015 r. Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ślub poza USC

Od 1 marca 2015 r. możliwe będzie zawarcie małżeństwa poza  Urzędem Stanu Cywilnego. W myśl nowych przepisów prawa, za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli wnieść opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł (oraz opłatę za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.). Zmiany w przepisach są odpowiedzią na potrzeby par, które coraz częściej zwracały się z prośbą o udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, umożliwi zawieranie małżeństwa poza urzędem. Jednak musi być to miejsce, które gwarantuje nie tylko zachowanie powagi                  i doniosłości ceremonii, ale również bezpieczeństwo wszystkich  jej uczestników.

Para, które będzie chciała skorzystać z nowej możliwości powinna złożyć wniosek do kierownika wybranego urzędu stanu cywilnego (zawierający informację o miejscu uroczystości, jej dacie oraz godzinie) i ponieść dodatkową opłatę. Samo złożenie wniosku nie jest jednak gwarantem wyrażenia zgody na tego typu uroczystość przez kierownika USC.

Obecnie przepisy pozwalają na zawarcie małżeństwa poza urzędem, ale jedynie                      w szczególnych przypadkach (np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywa w szpitalu lub w zakładzie karnym).

Nadawanie obcobrzmiącego imienia   

Od 1 marca br. roku możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Będzie to spore udogodnienie na przykład dla małżeństw mieszanych czy też imigrantów, którzy uzyskują obywatelstwo polskie.

Wciąż jednak będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą także musieli pamiętać, że imię, które nadają swojemu dziecku, nie może być zdrobniałe, uwłaczające ani ośmieszające. Decyzja       o tym czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy należy do kierownika USC.

System Rejestrów Państwowych – ułatwienie w obiegu dokumentów

Od 1 marca 2015 r. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie miał obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów, do którego będą miały dostęp wszystkie Urzędy Stanu Cywilnego w całym kraju.

Co ważne, od tego dnia, możliwe będzie odebranie tego typu dokumentu w dowolnym USC na terenie całego kraju – adres zameldowania nie będzie już zobowiązywał nas do korzystania z usług konkretnej placówki.

Jednakże na samym początku działania Systemu, obywatele muszą liczyć się z pewnymi niedogodnościami, ponieważ nie od razu rejestr będzie zawierał wszystkie dane i tym samym trzeba będzie go uzupełnić przepisując do niego stare akty. W pierwszym okresie działania, czas na oczekiwania na wydanie dokumentu dla mieszkańców danego miasta będzie wynosił 7 dni, natomiast dla osób z poza niego – 10 dni. Z czasem, baza będzie sukcesywnie uzupełniana i tym samym skróci się czas oczekiwania na poszczególne dokumenty.

Pozostałe zmiany

Dodatkowo, by ułatwić obywatelom funkcjonowanie, w świetle nowych przepisów odchodzi się również od wydawania decyzji administracyjnych. Tego typu działania zostaną zastąpione poprzez czynności w uproszczonej formie.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W najbliższą niedzielę 1 marca obchodzimy święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Z tej okazji, w tym dniu, o godzinie 11.30 w Kościele pw. Chrystusa Króla odbędzie się uroczysta msza święta.

Po nabożeństwie świnoujscy harcerze z ZHP i ZHR poprowadzą mieszkańców oraz delegacje władz samorządowych, instytucji , organizacji i partii politycznych przed pomnik „Bohaterom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej” na placu Słowiańskim. Tam zostaną złożone wiązanki kwiatów. Zapraszamy mieszkańców i gości naszego Miasta do wzięcia udziału w uroczystościach

 

BIK UM Świnoujście

Dodatkowy prom na przeprawie „Centrum”

Od 1 marca 2015 r. w niedzielę i święta przeprawę promową „Centrum” będą obsługiwały dwa promy typu „Karsibór”, a nie jeden jak dotychczas. Taką decyzję podjął dyrektor Żeglugi Świnoujskiej po rozmowie z Prezydentem Miasta Januszem Żmurkiewiczem. Tym samym dwie jednostki będą kursowały na przeprawie przez cały tydzień, a nie jak dotąd do soboty.

Dodatkowy prom będzie kursował do odwołania. Jego uruchomienie to efekt rosnącego zainteresowania Świnoujściem. W poprzednich latach, w niedzielę i święta, drugi do prom na przeprawie „Centrum” wprowadzany był dopiero od maja , gdy wraz ze zbliżającym się sezonem letnim ruch na przeprawie zdecydowanie wzrastał.  Teraz to się zmieniło.

- Mimo, że do sezonu letniego jeszcze daleko, to szczególnie w weekendy, do naszego miasta przyjeżdża coraz więcej zmotoryzowanych gości. Stąd też zdarza się, że kierowcy muszą czekać w kolejkach na wjazd bądź wyjazd z miasta – mówi Jerzy Barczak, dyrektor ŻŚ. – Wprowadzenie dodatkowego promu, to co prawda dodatkowy koszt w wysokości 100 tysięcy złotych,  jednak w obecnej sytuacji konieczny, aby zminimalizować czas oczekiwania na przeprawę.

BIK UM Świnoujście

Zajęcia profilaktyczne w WZDZ

Na zaproszenie pedagoga szkolnego w Zespole Szkół WZDZ
w Świnoujściu, ul: Norweska 12a w dniu 17.02.2015 odbyły się zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez Straż Pożarną ze Świnoujścia.
Społeczność uczniowska wraz z nauczycielami szkoły bardzo chętnie wzięli udział w zorganizowanych zajęciach. Z zaciekawieniem słuchali tego co mówią panowie strażacy.
Więcej informacji na stronie www.wzdz.pl
Info. WZDZ

Międzynarodowe Targi Pracy

Pracodawco to jest ostatnia szansa w tym roku! Szukasz pracowników? Chcesz skorzystać ze skutecznej i darmowej reklamy oraz zaistnieć w świadomości lokalnej społeczności? Ta oferta skierowana jest właśnie do CIEBIE!

Weź udział w jedynej, największej imprezie dla pracodawców w regionie – Międzynarodowych Targach Pracy.  Już 12-go marca 2015 roku (czwartek) Hali Sportowej MDK w Świnoujściu przy ul. Matejki 11 będziesz miał okazję przeprowadzić pierwsze rozmowy kwalifikacyjne oraz stworzyć bazę danych potencjalnych pracowników.

Na miejscu pojawią się także specjaliści z zakresu prawa pracy, podatków, ubezpieczeń i zatrudniania obcokrajowców.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy ta impreza jest właśnie dla Ciebie, zapoznaj się z korzyściami płynącymi z udziału w Targach na naszej stronie internetowej www.targipracy.swinoujscie.pl. Nie zwlekaj, wypełnij formularz zgłoszeniowy  do 28.02.2015r. i dołącz do grona tegorocznych wystawców.

Info. PUP

Od marca nowe dowody osobiste

Od 2 marca br. roku wchodzą w życie trzy znowelizowane ustawy: o aktach wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego, dowodach osobistych i ewidencji ludności. Oznacza to jednoczesne wprowadzenie nowych systemów i niezbędny w tym przypadku tak zwany okres przejściowy na ich wdrożenie.

- W związku z tym, przez pierwszych kilka tygodni, czas oczekiwania na załatwienie spraw w USC oraz związanych z dowodami osobistymi i ewidencją ludności może ulec wydłużeniu- informuje Danuta Piasecka –Bursiak Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich .

Wraz z wprowadzeniem znowelizowanych ustaw, większością zadań, które dotąd spoczywały na interesantach, teraz będą zajmować się urzędnicy.

- Naszych przyszłych interesantów przepraszamy i jednocześnie prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości wydłużenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy  – dodaje Naczelnik  wydziału.

Info. UM

Żeglarze podsumowali sezon 2014 w ZOZŻ

21 lutego 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie sezonu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Do restauracji „Jachtowej” na Gocławiu w Szczecinie przybyła liczna grupa żeglarek, żeglarzy i sympatyków sportów wodnych. Podsumowaniem sezonu 2014 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski zainaugurował równocześnie tegoroczny jubileusz 70-lecia polskiego żeglarstwa na Pomorzu Zachodnim, z wieloma ważkimi dokonaniami, dzięki czemu nasz Okręg jest jednym z najlepszych na żeglarskiej mapie Polski.
Główną oficjalną częścią spotkania było uhonorowanie najlepszych żeglarzy-sportowców, kapitanów, działaczy, sponsorów i przyjaciół zachodniopomorskiego żeglarstwa.

Prezes ZOZŻ Zbigniew Zalewski pogratulował  żeglarzom którzy w pucharze sezonu 2014 zdobyli czołowe miejsca w grupie jachtów KWR i ORC. Świnoujscy żeglarze z Jacht Klubu Cztery Wiatry zdobyli w pucharze sezonu 2014 w grupie KWR II :

 II miejsce kpt. Aleksander Mikołajów na jachcie “Nefertiti”
 III miejsce kpt. Walerian Zegzdryn na jachcie “Scooby Doo”
Za zasługi w rozwoju żeglarstwa morskiego nagrodzony został kpt. Aleksander Mikołajów z Jacht Klubu Cztery Wiatry jubileuszowym medalem Komisji Morskiej Polskiego Związku Żeglarskiego, z okazji 20-lecia Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski.
Honorową odznaką ZOZŻ “Zasłużony dla żeglarstwa szczecińskiego” odznaczony został  Marek Wilczek – fotoreporter, dokumentalista regat.

Całość spotkania prowadził wiceprezes ZOZŻ Zbigniew Jagniątkowski, a tłem były prezentacje zdjęć z rozlicznych ubiegłorocznych imprez, regat i rejsów, w tym Rejsów Roku 2014.
Info. Jacht Klubu Cztery Wiatry

O ratownictwie wodnym

Kto i jak może szkolić Ratowników Wodnych?

Powstaje coraz więcej basenów, aquaparków, miejsc do kąpieli oraz kąpielisk, na których potrzebni są Ratownicy Wodni. W Polsce obserwuje się dość duży deficyt ratowników, stąd kilka zdań nt. Ratowników Wodnych.

Przez 50 lat WOPR był jedyną organizacją, która przeprowadzała szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego. Szkolono Młodszych Ratowników, Ratowników, Starszych Ratowników etc. Obecnie obowiązujące prawo zlikwidowało wyżej wymienione stopnie. W świetle prawa po odbytym kursie i pozytywnie zdanych egzaminach nadawane jest uprawnienie Ratownika Wodnego. Zmierzmy się z tematem od strony prawnej.

Wejście w dniu 01 stycznia 2012 r. w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) reguluje kto to jest Ratownik Wodny oraz kto i jak może szkolić Ratowników Wodnych.

Kto to jest Ratownik Wodny?

Czytaj dalej

Wyróżnienie dla Roksany

27 listopada 2014 roku uczniowie Liceum Społecznego Fundacji „Logos” wzięli udział w konkursie tłumaczeniowym Juvenes Translatores przygotowanym przez Generalną Dyrekcję ds.Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Aleksandra Joppek, Iga Padałko, Aleksandra Urbaniak, Roksana Chudzik, Aleksander Tęcza oraz ponad trzy tysiące innych licealistów z 28 krajów należących do Unii Europejskiej starali się dokonać przekładu tekstów dotyczących tożsamości europejskiej z języka angielskiego i niemieckiego na język ojczysty.

Pytanie, na które musieli sobie odpowiedzieć, podobnie jak wszyscy tłumacze pisemni, brzmiało: „ W jaki sposób przekazać istotę wypowiedzi?”. Nasi licealiści byli  świadomi tego, że dobre tłumaczenie powinno wywołać u czytelnika taka samą reakcję jak oryginał.

Przekłady naszych uczniów  zostały ocenione przez tłumaczy z Komisji Europejskiej z uwzględnieniem poprawności tekstu, prawidłowego stosowania pojęć, płynnego wyrażania się na piśmie a także pomysłowości rozwiązań tłumaczeniowych.

Z każdego kraju wybierany był  tylko jeden laureat.
Roksana Chudzik uczennica  klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego  Fundacji Logos  przygotowywana przez p. prof. Elżbietę Jankiewicz otrzymała wyróżnienie z j. niemieckiego .

Komisja zwróciła uwagę na oryginalność i twórczość  tłumaczenia oraz znakomitą znajomość języka.

Gratulacje dla  Roksany i p. Elżbiety Jankiewicz

Info. LOGOS